May 28, 2016

Speaking Out Your Blessings

http://www.healingofthenationsministries.org/#!the-power-of-your-tongue/zmbyu 


As Christians we don't often realize the power of the words that we speak out of our mouths.   Our words have the power to create things in the atmosphere around us.   They can create life or they can create death.  The scripture says in Proverbs 18:21 " Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit."  


Proverbios 18:21 "muerte y vida están en poder de la lengua, y aquellos que la aman comerán su fruto. (Spanish)
Притчі 18:21 "Смерть і життя у владі язика, і тих, хто любить його плід поїдає." (Ukranian)

Proverbs 18:21 "Moartea și viața sunt în puterea limbii, iar cei care îl iubesc vor mânca rodul ei." (Romanian)

箴言18:21生死在舌头的力量,那些喜欢它谁将会食其果”。(Chinese) 

We must choose each day to use our tongues to bring life and not death, to bless and not curse.  
We see an example of this in the story of David and Goliath.   Goliath was dead long before David's stone hit him because of what David was speaking.   Those words were going into the atmosphere and creating the circumstances which resulted in Goliath's defeat.
  
1 Samuel 17:46-51  "Then David said to the Philistine, “You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied.  This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel.  Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear; for the battle is the Lord’s, and He will give you into our hands.”
So it was, when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine.  Then David put his hand in his bag and took out a stone; and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead, and he fell on his face to the earth.  So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David.  Therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of its sheath and killed him, and cut off his head with it.
And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled." 
Hay que elegir cada día a utilizar nuestras lenguas para traer vida y no muerte, para bendecir y no de maldición.


Vemos un ejemplo de esto en la historia de David y Goliat. Goliat estaba muerto mucho antes de piedra de David lo golpeó por lo que David estaba hablando. Esas palabras fueron entrando en la atmósfera y crear las circunstancias que resultaron en la derrota de Goliat.1 Samuel 17:46-51 "entonces dijo David al filisteo,"vienes a mí con una espada, una lanza y una jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, quienes han desafiado. Este día el Señor será entregar en mis manos, y los impactó y tomar la cabeza de usted. Y este día daré los cadáveres del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias salvajes de la tierra, que toda la tierra sepan que hay un Dios en Israel. Entonces toda esta Asamblea sabrá que Jehová no salva con espada y lanza; para la batalla es del Señor, y él te dará en nuestras manos.


Así fue, cuando el filisteo se presentó y vino y atrajo a cerca de a conoce a David, David se apresuró y corrió hacia el ejército para cumplir con el filisteo. Entonces David puso su mano en su bolso y sacó una piedra; y había lo había arrojado a golpeó al filisteo en la frente, para que la piedra se hundió en su frente, y cayó sobre su rostro a la tierra. Así que David prevaleció sobre el filisteo con una Honda y una piedra y golpeó al filisteo y lo mató. Pero no había ninguna espada en la mano de David. Por lo tanto David funcionó y estaba parado sobre el filisteo, tomó su espada y sacó de su vaina y lo mató y cortó su cabeza con ella.


Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron." (Spanish)
 
1 Samuel 17: 46-51 "Atunci David a zis filisteanului:" Tu vii la mine cu o sabie, cu o suliță și cu pavăză Dar eu vin la tine în Numele Domnului oștirilor, Dumnezeul lui. armatele lui Israel, pe care le-ați sfidat. Astăzi Domnul te va da în mâna mea și vă voi lovi și luați capul de la tine. şi această zi voi da carcasele taberei filistenilor păsărilor a aerului și fiarele sălbatice ale pământului, că tot pămîntul poate ști că există un Dumnezeu în Israel Atunci toată această adunare va ști că Domnul nu salvează cu sabia și sulița. Căci biruința este a Domnului, și el vă va da în mâinile noastre. "Deci, a fost, atunci când filisteanul sa ridicat și a venit și s-au apropiat să se întâlnească pe David, David sa grăbit și a alergat spre armată să se întâlnească pe filistean. Atunci David a pus mâna în geantă și scoase o piatră; și el a aruncat și a lovit pe filistean în frunte, astfel încât piatra sa scufundat în fruntea lui, și a căzut cu fața la pămînt. Așa că David a biruit pe filistean cu o praștie și o piatră, și a lovit pe filistean și l-au omorât. Dar, nu a existat nici o sabie în mâna lui David. De aceea David a alergat și a stat pe filistean, a luat sabia și a scos-o din teacă și la omorât și ia tăiat capul cu ea.Iar când filistenii au văzut că uriașul lor a murit, au fugit. " (Romanian)


1 Samuel 17: 46-51 "Atunci David a zis filisteanului:" Tu vii la mine cu o sabie, cu o suliță și cu pavăză Dar eu vin la tine în Numele Domnului oștirilor, Dumnezeul lui. armatele lui Israel, pe care le-ați sfidat. Astăzi Domnul te va da în mâna mea și vă voi lovi și luați capul de la tine. şi această zi voi da carcasele taberei filistenilor păsărilor a aerului și fiarele sălbatice ale pământului, că tot pămîntul poate ști că există un Dumnezeu în Israel Atunci toată această adunare va ști că Domnul nu salvează cu sabia și sulița. Căci biruința este a Domnului, și el vă va da în mâinile noastre. "Deci, a fost, atunci când filisteanul sa ridicat și a venit și s-au apropiat să se întâlnească pe David, David sa grăbit și a alergat spre armată să se întâlnească pe filistean. Atunci David a pus mâna în geantă și scoase o piatră; și el a aruncat și a lovit pe filistean în frunte, astfel încât piatra sa scufundat în fruntea lui, și a căzut cu fața la pămînt. Așa că David a biruit pe filistean cu o praștie și o piatră, și a lovit pe filistean și l-au omorât. Dar, nu a existat nici o sabie în mâna lui David. De aceea David a alergat și a stat pe filistean, a luat sabia și a scos-o din teacă și la omorât și ia tăiat capul cu ea.Iar când filistenii au văzut că uriașul lor a murit, au fugit. " (Russian) 

1-я Царств 17: 46-51 "І сказав Давид филистимлянина," Ви приходите до мене з мечем, списом і з дротиком Але я прийшов до вас в ім'я Господа Саваофа, Бога. армії Ізраїлю, які ти зневажив. в цей день Господь позбавить вас в мою руку, і я буду бити вас і прийняти вашу голову від вас. і в цей день я дам падло стану филистимлян птахам повітря і диких звірів землі, що вся земля, що є Бог Ізраїлів! Тоді вся громада те знаю, що Господь не рятує з мечем і списом ;. бо це війна Господа, і він дасть вам в наші руки ".Так було, коли филистимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти филистимлянина. Потім простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя; і він перекинув його і вдарив филистимлянина в чоло, так що камінь встромився в лоб його, і він упав на обличчя на землю. Давид переважав над филистимлянина з перев'язі і каменем, і вдарив він филистимлянина і вбив його. Але не було ніякого меча в руці Давида. Тому Давид підбіг і став на филистимлянина, узяв меч його і вийняв його з піхов його і вбив його, і відсікли йому голову з ним.І коли филистимляни побачили, що помер їх силач, побігли (Ukrainian)  


撒母耳记上17:46-51“大卫对非利士人说:”你来找我用剑,长矛,并用标枪,但我来给你在万军之耶和华,神的名字。以色列,就是你所藐视的军队。这一天上帝会救你在我手里,我会打你,从你把你的头。这一天,我必将非利士人的阵营鸟儿的尸体空中和地上的猛兽,所有的地球可能知道有以色列中有神然后,所有本次大会就知道上帝不与剑和矛保存;因为胜败主的,并他会给你进入我们的手中。“因此,它是,非利士人起身来了,走近满足大卫,大卫急忙往战场跑去迎接非利士人。大卫把他的手在他的书包里掏出一块石头;他挎着它,并在他的额头上敲非利士人,使石子进入他的额头,他倒在他脸上地球。这样,大卫战胜了非利士人用弹弓和石头,击杀非利士人,打死他。但是,在大卫手里无剑。大卫跑去,站在非利士人,将他的刀拔出来鞘中,杀死他,割了他的头吧。非利士人看见他们的勇士死了,就都逃跑“。(Chinese) 

In James 3:9-10 he warns us about the power of our tongues and how we are to use it.   He says, "With it we bless our God and Father, and with it we curse men, who have been made in the similitude of God.  Out of the same mouth proceed blessing and cursing.  My brethren, these things ought not to be so."  

En Santiago 3:9-10 nos advierte sobre el poder de nuestras lenguas y cómo debemos utilizarla. Él dice, "con ella bendecimos a nuestro Dios y padre, y con ella maldecimos a los hombres, que se han hecho en la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, estas cosas no deberían ser así."  (Spanish)

 詹姆斯3:9-10,他警告我们我们的舌头的力量,以及我们如何在使用它。他说:“有了它,我们祝福我们的父神,有了它我们骂男人,谁已经在神的形像作出的。出来的一样口进行祝福和诅咒。我的弟兄们这是不应当如此“。(Chinese)

În Iacov 3: 9-10 El ne avertizează cu privire la puterea limbii noastre și modul în care trebuie să-l folosească. El spune: "Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni, care au fost făcute în asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură trece binecuvântarea și blestemul. Frații mei, aceste lucruri nu ar trebui să fie atât de . " (Romanian) 

В Иакова 3: 9-10 он предупреждает нас о силе наших языков и как мы должны использовать его. Он говорит: "Им благословляем Бога и Отца нашего, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходить благословение и проклятие. Братья мои, эти вещи не должны быть настолько ". (Russian)

 У Якова 3: 9-10 він попереджає нас про силу наших мов і як ми повинні використовувати його. Він каже: "Ним ми благословляємо Бога й Отця нашого, і їм проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. З тих самих уст виходити благословення і прокляття. Брати мої, ці речі не повинні бути настільки ". (Ukrainian)

В Иакова 3: 9-10 он предупреждает нас о силе наших языков и как мы должны использовать его. Он говорит: "Им благословляем Бога и Отца нашего, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходить благословение и проклятие. Братья мои, эти вещи не должны быть настолько ". (Russian)


There is an old saying "Open mouth insert foot"!   We all have had times I'm sure in which we end up saying things without thinking in which we regret saying.  Words are powerful when they are hurtful to those around us that hear them. So then,my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath; for the wrath of man does not produce the righteousness of GodJames 1:18-20.  

Hay un viejo refrán que dice "abrir la boca Inserte pie"! Todos hemos tenido momentos que estoy seguro que terminamos diciendo cosas sin pensar en que lamentamos decir. Las palabras son poderosas cuando son hirientes a aquellos alrededor de nosotros que oír. Entonces, amados hermanos míos, que cada hombre sea rápido para oír, tardo para hablar, lento para la ira; porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:18-20.  (Spanish)

Існує стара приказка: "Відкрити рот вставити ноги"! Ми всі були часи, я впевнений, в якому ми в кінцевому підсумку говорити речі, не думаючи, в якому ми з жалем говорили. Слова є потужними, коли вони шкідливі для тих, хто навколо нас, хто чує їх. Отже, мої брати любі, нехай буде кожна людина скор на слухання, повільний на слова, повільний на гнів; Бо гнів людський не чинить правди Божої. Джеймс 1: 18-20. (Ukrainian)  

Существует старая поговорка: "Открыть рот вставить ноги"! Мы все были времена, я уверен, в котором мы в конечном итоге говорить вещи, не думая, в котором мы с сожалением говорили. Слова являются мощными, когда они вредны для тех, кто вокруг нас, кто слышит их. Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев; ибо гнев человека не творит правды Божьей. Джеймс 1: 18-20. (Russian) 


Există o veche zicală "Deschideți gura inserați picior"! Cu toții am avut ori eu sunt sigur în care am ajunge să spunem lucruri fără să se gândească la care ne-am regret spunând. Cuvintele sunt puternice atunci când sunt vătămătoare pentru cei din jurul nostru pe care le auzim. Așa că, atunci, preaiubiții mei frați, fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, încet la mânie; pentru mânia omului nu produce neprihănirea lui Dumnezeu. Iacov 1: 18-20. (Romainian) 

有句老话“开放嘴插入脚”!我们都曾经有次我敢肯定,在我们结束说的东西不加思考,使我们后悔说。当他们伤害到身边的人说听到他们的话是强大的。 于是,我亲爱的弟兄们,你们各人要快快的听,慢慢地说,慢慢的动怒;对人的怒气不产生神的义雅各书1:18-20。(Chinese)


When we are blessing and cursing out of our mouths we are nullifying God's blessings upon our lives.  We have to be in agreement with the plan of God for our lives.  When we are constantly being double minded this hinders Him from bringing about what He promised.  In Proverbs 13:3 it states "He who guards his mouth preserves his life."  Your mind is a computer that is able to be programmed to watch what you say out of your mouth.  James said, "If anyone does not stumble in word, he/she is perfect, able also to bridle the whole body." James 3:2 

Imagine what your life would be like if you were able to keep it by guarding your words.  Your words can bring the blessings of God upon you if you speak them in agreement with God's plan.  They have the power to alter your destiny and change your quality of life. 

Cuando estamos bendición y maldición de nuestras bocas estamos anulando las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que estar de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando constantemente estamos siendo doble mente esto impide lo que acerca de lo que prometió. En Proverbios 13:3 dice "El que guarda su boca conserva su vida". Tu mente es un ordenador que es capaz de programarse para ver lo que dices de tu boca. James dijo, "Si alguien no tropieza en palabra, él/ella es perfecto, capaz también de todo el cuerpo de la brida". Santiago 3:2


Imaginar lo que su vida sería si fueras capaz de guardar por guardar tus palabras. Sus palabras pueden traer las bendiciones de Dios sobre ti si hablas de acuerdo con el plan de Dios. Tienen el poder de alterar su destino y cambiar su calidad de vida.  (Spanish)


当我们的祝福和诅咒我们的口中,我们在我们的生活作废上帝的祝福。我们必须与我们的生活上帝的计划达成协议。当我们不断地被心怀二意这阻碍了他从带来什么他答应。在箴言13:3它指出“谁看守他的嘴保留他的生命。你的头脑能够被编程,看你说什么你的嘴的计算机。詹姆斯说,“如果有人不字跌倒,他/她是完美的,也能勒住自己的全身。”詹姆斯3:2想象一下,你的生活会变成什么样子,如果你能够用守卫你的话,以保持它。你的话可以,如果你上帝的计划协议,说出来后,你将神的祝福。他们必须改变自己的命运,改变你的生活质量动力(Chinese)

Коли ми благословляючи і проклинаючи з наших вуст ми анулюючи Божі благословення на наше життя. Ми повинні бути в згоді з планом Бога для нашого життя. Коли ми постійно двоїться це заважає йому приносити про те, що Він обіцяв. У Приповістей 13: 3 говориться "Той, хто охороняє його рот зберігає своє життя." Ваш розум це комп'ютер, який може бути запрограмований, щоб подивитися, що ви говорите з вашого рота. Джеймс сказав: "Якщо хто не помиляється в слові, він / вона є досконалим, спроможний приборкувати й усе тіло." Джеймс 3: 2 Уявіть, що ваше життя було б, якби ви були в змозі тримати його, захищаючи ваші слова. Ваші слова можуть принести благословення Боже на вас, якщо ви говорите їх в згоді з Божим планом. Вони мають право змінити свою долю і змінити якість життя. (Ukrainian) 

Atunci când suntem binecuvântarea și blestemul din gurile noastre suntem anulând binecuvântările lui Dumnezeu asupra vieților noastre. Trebuie să fim în acord cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Atunci când suntem în mod constant dublu minte această El împiedică să aducă cu privire la ceea ce a promis. În Proverbe 13: 3 se afirmă "Cel care păzește gura își păstrează viața." Mintea ta este un computer care este capabil de a fi programat sa ma uit la ceea ce spui din gura ta. Iacov a spus: "Dacă cineva nu se împiedică în cuvânt, el / ea este perfect, capabil, de asemenea, să țină în frâu tot trupul." James 3: 2 Imaginează-ți cum ar fi viața ta dacă ai fi în stare să-l păstrați de paza cuvintele tale. Cuvintele tale pot aduce binecuvântările lui Dumnezeu peste voi, dacă le vorbești în acord cu planul lui Dumnezeu. Ei au puterea de a schimba destinul și de a schimba calitatea vieții. (Romainian)


Когда мы благословляя и проклиная из наших уст мы аннулируя Божьи благословения на нашу жизнь. Мы должны быть в согласии с планом Бога для нашей жизни. Когда мы постоянно двоящимися это мешает ему приносить о том, что Он обещал. В Притчах 13: 3 говорится "Тот, кто охраняет его рот сохраняет свою жизнь." Ваш ум это компьютер, который может быть запрограммирован, чтобы посмотреть, что вы говорите из вашего рта. Джеймс сказал: "Если кто не согрешает в слове, он / она является совершенным, могущий обуздать и все тело." Джеймс 3: 2 Представьте, что ваша жизнь была бы, если бы вы были в состоянии держать его, защищая ваши слова. Ваши слова могут принести благословение Божие на вас, если вы говорите их в согласии с Божьим планом. Они имеют право изменить свою судьбу и изменить качество жизни.
(Russian) 

When you are not speaking words in line with God's plan for your life you are faltering between two opinions.  You are being double minded.  So Ahab sent for all the children of Israel, and gathered the prophets together on Mount Carmel.  And Elijah came to all the people, and said, “How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow Him; but if Baal, follow him.” 1 Kings 18:20-22  James said, " A double-minded man is unstable in all his ways."  James 1:8If you are double-minded you are constantly in conflict faltering between two opinions. 

Cuando no está hablando palabras en consonancia con el plan de Dios para tu vida son titubeante entre dos opiniones. Está siendo doble mentalidad. Así que Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y Elías vinieron a todas las personas y dijo: "¿cuánto tiempo se vacilan entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle; pero si Baal, seguidle." 1 Reyes 18:20-22 James dijo, "un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos". Santiago 1:8. Si eres de doble ánimo estás constantemente en conflicto titubeante entre dos opiniones. ( Spanish)

当你不是上帝的计划操着一行字为你的生活你两种意见之间摇摇欲坠。您正在心怀二意。亚哈派人以色列的所有孩子,并招聚先知上迦密山。以利亚来到所有的人,说:请问您两意动摇?如果主是上帝,跟随他;但如果巴力,跟他走。“王上18:20-22詹姆斯说,”双志同道合的人,在他一切的方式不稳定“。雅各书1:8。如果你是双志同道合的你都在不断发生冲突两种意见之间摇摇欲坠(Chinese)

Коли ви не говорите слова відповідно до плану Бога для вашого життя ви переривчасте між двома думками. Ви бути двоящегося. І послав Ахав для всіх синів Ізраїлевих, і зібрав пророків на горі Кармел. І підійшов Ілля до всього народу, і сказав: "Як довго ви будете коливатися між двома думками? Якщо Господь є Бог, то за Ним, а якщо Ваал, слідувати за ним. "1 Kings 18: 20-22 Джеймс сказав:" двоєдушні чоловік непостійна на всіх дорогах своїх ". Джеймс 1: 8. Якщо ви двоєдушні ви постійно в конфлікті хитається між двома думками.  (Ukrainian)

Когда вы не говорите слова в соответствии с планом Бога для вашей жизни вы прерывистое между двумя мнениями. Вы быть двоящимися. И послал Ахав для всех сынов Израилевых, и собрал всех пророков на горе Кармил. И подошел Илия ко всему народу, и сказал: "Как долго вы будете колебаться между двумя мнениями? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, следовать за ним. "1 Kings 18: 20-22 Джеймс сказал:" двоедушные человек тверд во всех путях своих ". Джеймс 1: 8. Если вы двоедушные вы постоянно в конфликте колеблющейся между двумя мнениями. (Russian)


Atunci când nu vorbim de cuvinte, în conformitate cu planul lui Dumnezeu pentru viața ta se clatină între două opinii. Urmează să fiți dublu minte. Astfel, Ahab a trimis pentru toți copiii lui Israel, și a strîns pe prooroci, pe muntele Carmel. Și Ilie a venit la tot poporul, și a zis: "Cât timp va clătina între două opinii? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; dar, dacă este Baal, urmați-l. "1 Kings 18: 20-22 Iacov a zis:" Un om nehotărât este instabil în toate căile sale ". Iacov 1: 8. În cazul în care sunteți nehotărât sunteți în mod constant în conflict șovăitor între două avize. (Romainian)  

You cannot hold two different opinions at the same time.  You must choose which thoughts that your words will line up withGod's plan for your life or your plan.  When you speak those things that do not line up with God's plan for your life you are like a wave of the sea driven and tossed like the wind.  At one point your life is headed towards the blessings of God because of what you have spoken and then it begins to head towards the curses because of what your mouth is proclaiming.  

The choice is yours so begin today to speak those words that fill the atmosphere around you with faith and victory and watch and see what God will do.  Those same words will come back to you manifesting with a hurricane force.  "Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.  For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life."  Galatians 6:7-8 

No puede sostener dos opiniones diferentes al mismo tiempo. Debe elegir que pensamientos que sus palabras se alinearán con. El plan de Dios para su vida o su plan. Cuando usted habla de esas cosas que no se alinean con el plan de Dios para tu vida eres como una ola del mar conducido y sacude como el viento. En un momento tu vida está dirigida hacia las bendiciones de Dios debido a lo que ha hablado usted y entonces comienza a dirigirse hacia las maldiciones por lo proclama su boca.


La elección es tuya así que comienza hoy a hablar esas palabras que llenan el ambiente a tu alrededor con fe y Victoria y ver y ver lo que Dios hará. Las mismas palabras se volverá a lo que se manifiesta con una fuerza de huracán. "No ser engañados, Dios no es burlado; por lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del Espíritu segará vida eterna." Gálatas 6:7-8 (Spanish)
你不能保持在同一时间两种不同的意见。你必须选择你的话将排队与思考。上帝的计划,为你的生活或你的计划。当你讲那些不与上帝的计划,你的生活排队的东西,你就像一个波驱动的海翻腾像风。在一个点上你的生活攻向神的祝福,因为你已经说出了,然后它开始朝向往,因为你的嘴被宣布的诅咒。

选择是你今天这么开腔那些用信心和胜利充满你周围的气氛言,观,看看上帝会做。这些同样的话会回来给你一个飓风的力量体现。 “不要自欺,神是轻慢不得的;因为无论一个人的母猪,他也将获得对于他谁他的肉体情欲的意志收败坏,但他谁母猪圣灵圣灵将获得永生 生活。”加拉太书6:7-8 (Chinese)


Ви не можете тримати дві різні думки в той же час. Ви повинні вибрати, які думки, що ваші слова будуть вибудовуватися с. Божий план для вашого життя або вашого плану. Коли ви говорите ті речі, які не шикуються в лінію з Божого плану для вашого життя ви схожі на хвилі моря відомою і кинув, як вітер. У якийсь момент ваше життя рухається до благословення Бога через те, що ви говорили, а потім він починає голову до прокльонами через те, що проголосивши рот.

Вибір за вами, так починають сьогодні говорити ті слова, які наповнюють атмосферу навколо вас з вірою і перемоги і дивитися і бачити те, що Бог буде робити. Ті ж самі слова будуть повертатися до вас проявляється з ураганної сили. "Не обманюйте себе, Бог осміяний бути не може. За те, що тільки людина посіє, те й пожне Бо той, хто сіє в плоть свою волю плоті пожне тління, а хто сіє для духа від духа пожне вічне життя ". Галатів 6: 7-8
  (Ukrainian) 


Ви не можете тримати дві різні думки в той же час. Ви повинні вибрати, які думки, що ваші слова будуть вибудовуватися с. Божий план для вашого життя або вашого плану. Коли ви говорите ті речі, які не шикуються в лінію з Божого плану для вашого життя ви схожі на хвилі моря відомою і кинув, як вітер. У якийсь момент ваше життя рухається до благословення Бога через те, що ви говорили, а потім він починає голову до прокльонами через те, що проголосивши рот.

Вибір за вами, так починають сьогодні говорити ті слова, які наповнюють атмосферу навколо вас з вірою і перемоги і дивитися і бачити те, що Бог буде робити. Ті ж самі слова будуть повертатися до вас проявляється з ураганної сили. "Не обманюйте себе, Бог осміяний бути не може. За те, що тільки людина посіє, те й пожне Бо той, хто сіє в плоть свою волю плоті пожне тління, а хто сіє для духа від духа пожне вічне життя ". Галатів 6: 7-8
  (Russian) Nu aveți posibilitatea să dețină două opinii diferite în același timp. Trebuie să alegeți care gândurile pe care cuvintele tale se vor alinia cu. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta sau planul tău. Atunci când vorbești acele lucruri care nu se aliniaza cu planul lui Dumnezeu pentru viața ta ești ca un val al mării împins și aruncat ca vântul. La un moment dat viața ta se îndreaptă spre binecuvântările lui Dumnezeu pentru ceea ce ai vorbit, și apoi începe să se îndrepte spre blestemele din cauza a ceea ce gura ta vestește.

Alegerea este a ta atât de a începe astăzi să vorbească acele cuvinte care umplu atmosfera din jurul tău cu credință și biruință și de ceas și să vedem ce va face Dumnezeu. Acele cuvinte acelasi vor reveni la tine se manifesta cu o forță de uragan. "Nu vă înșelați, Dumnezeu nu este batjocorit. Oricare ar fi seamănă omul, aceea va secera Căci cel care seamănă în trupul său va secera din firea pământească corupției, dar cel care seamănă în Duhul va secera din Duhul veșnic viaţă." Galateni 6: 7-8 (Romainian)